Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. DEFINITIES

De hieronder in hoofdletters vermelde definities hebben in de context hiervan de volgende betekenis:
algemene voorwaarden:

 1. Beroepsreglement: de beroeps- en gedragsregels die gelden voor alle accountants vanwege inschrijving in het accountantsregister van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants);
 2. Bescheiden: alle informatie of gegevens die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst door Opdrachtnemer geproduceerde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie die van belang is voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan worden opgeslagen op materiële of immateriële gegevensdragers, al dan niet bij derden geplaatst;
 3. Medewerker: een natuurlijke persoon in dienst van of verbonden aan Opdrachtnemer, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst;
 4. Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van gespecificeerde Werkzaamheden;
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht tot uitvoering van Werkzaamheden heeft verstrekt;
 6. Opdrachtnemer: het bedrijf dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook niet indien Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verstrekt met het oog op uitvoering daarvan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 404, 407 lid 2 en 409 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 7. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever waarvoor een
  Opdracht wordt verstrekt en die door Opdrachtnemer is aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende en te verrichten werkzaamheden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verplichten Werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten, alsmede alle Werkzaamheden die daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.
 2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een (schriftelijke) Overeenkomst of in (nadere) bevestiging van de Opdracht.
 3. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden en de Opdracht bevestigingsbrief strijdig zou zijn, is de bepaling in de Opdracht bevestigingsbrief van toepassing op de tegenstrijdigheid.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.
 6. Natuurlijke personen en rechtspersonen die door of namens Opdrachtnemer direct of indirect of op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, betrokken zijn bij de dienstverlening aan Opdrachtgever, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden en voorwaarden.

Artikel 3. KLANTGEGEVENS

 1. Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een juiste uitvoering van de Opdracht nodig heeft, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 4. De door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en door Opdrachtnemer gewerkte extra uren, alsmede de verder door Opdrachtnemer geleden schade door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken door Opdrachtgever van de voor de uitvoering van de Werkzaamheden, geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. In geval van elektronische verzending door Opdrachtnemer van informatie waaronder, maar niet beperkt tot belastingaangiften, jaarrekeningen, rapporten van (en in opdracht van) Opdrachtgever aan derden, wordt Opdrachtgever beschouwd als degene die ondertekent en verzendt de betreffende informatie.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 7. Opdrachtnemer zal op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever de
  originele Documenten verstrekt door de Klant.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht Werkzaamheden te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde

Artikel 5. (BEROEPS)REGLEMENT

 1. De Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer zal passende maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie afkomstig van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de Medewerkers en de in te schakelen derden informeren over het vertrouwelijke karakter van de informatie. De verwerking door Opdrachtnemer geschiedt in overeenstemming met de geldende (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op grond van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving verplicht is vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever openbaar te maken. Voor zover nodig verleent Opdrachtgever hierbij toestemming en medewerking aan een dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet beperkt tot) in de gevallen dat Opdrachtnemer:
  1. verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties beschreven in wet- en (Beroeps)regelgeving, die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden aan de Opdrachtnemer bekend worden, te melden aan de daartoe door de overheid aangewezen autoriteiten;
  2. moet fraude melden in specifieke situaties;
  3. verplicht is om onderzoek te doen naar (de identiteit van) de Opdrachtgever, dan wel diens opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer sluit aansprakelijkheid uit voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtnemer zich houdt aan de wet- en (Beroeps)regelgeving waaraan hij is onderworpen.
 5. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 6. De uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer omvat niet de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten ontstaan ​​tijdens of voortvloeiende uit de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 7. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel de producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer de rechten heeft verkregen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te gebruiken. bruikbaar. Dit betreft bijvoorbeeld (maar is niet beperkt tot): computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapporten, templates, macro's en ander intellectueel werk.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ​​de in het tweede lid bedoelde producten aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Dit geldt niet indien Opdrachtgever een deskundig oordeel wenst over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval de verplichtingen van Opdrachtgever op grond van dit artikel opleggen aan de door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

Artikel 6. OVERMACHT

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht in de zin van artikel 75 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop partijen in staat zullen zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien zich de situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden tussentijds separaat te factureren en dient Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer omvat niet de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten ontstaan ​​tijdens of voortvloeiende uit de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel de producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer de rechten heeft verkregen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te gebruiken. bruikbaar. Dit betreft bijvoorbeeld (maar is niet beperkt tot): computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapporten, templates, macro's en ander intellectueel werk.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ​​de in het tweede lid bedoelde producten aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Dit geldt niet indien Opdrachtgever een deskundig oordeel wenst over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval de verplichtingen van Opdrachtgever op grond van dit artikel opleggen aan de door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

  Artikel 8. VERGOEDING EN KOSTEN

  1. De door Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen zoals bijvoorbeeld betaling van een vaste prijs. De betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De reis- en verblijfkosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden separaat in rekening gebracht.
  2. Naast het honorarium zullen de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  3. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot van Opdrachtgever te verlangen. Het niet (tijdig) voldoen van het voorschot kan voor Opdrachtnemer aanleiding zijn om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
  4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven of tarieven worden gewijzigd, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien de wet dit vereist, wordt over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen afzonderlijk de omzetbelasting (“omzetbelasting”) in rekening gebracht.

  Artikel 9. Betaling

  1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient te geschieden, zonder dat Opdrachtgever enig recht heeft op enige aftrek, vermindering, opschorting of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Als dag van betaling geldt de dag dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Opdrachtnemer is bijgeschreven.
  2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
  3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten is niet beperkt tot een eventuele door de rechtbank vastgestelde vergoeding van kosten.
  4. Bij een gezamenlijk verstrekte Opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.
  5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, of indien Opdrachtgever nalaat binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn een voorschot te betalen, dan wel een factuur te voldoen, zal Opdrachtnemer gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en wordt al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk verschuldigd en te betalen

  Artikel 10. PERIODES/VOORWAARDEN

  1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/termijn is overeengekomen waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever nalaat om: (a) – indien overeengekomen – een voorschot te betalen of (b) de benodigde Bescheiden tijdig ter beschikking te stellen wijze, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
  2. Termijnen/termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts te beschouwen als fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden (schriftelijk) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen

  Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, dan wel doordat deze niet in een tijdige wijze. Hieronder valt ook de situatie waarin Opdrachtnemer door handelen of nalaten van (zijde) van Opdrachtgever niet binnen de wettelijke termijn het jaarverslag en de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel kan deponeren.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade, dan wel indirecte schade, die het gevolg is van niet of niet tijdige of onbevredigende prestatie door Opdrachtnemer.
  3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade die het directe gevolg is van (een samenhangende reeks van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Opdrachtnemer op grond van de verzekering.
   Onder directe schade wordt onder meer verstaan: de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; de redelijke kosten, gemaakt om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, alsmede de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming en beperking van schade.
  4. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan ​​van de schade of schade. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit lid meer bedragen dan € 300.000,- per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen, gelet op de omvang van de Opdracht of de aan de Opdracht verbonden risico’s – reden zie het aangaan van de Overeenkomst om van dit maximum af te wijken.
  5. Een samenhangende reeks van toerekenbare tekortkomingen geldt als één enkele toerekenbare tekortkoming.
  6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer of diens leidinggevend personeel (“leidinggevend management”).
  7. De Klant is verplicht maatregelen te nemen om verlies of schade te beperken. Opdrachtnemer heeft het recht verlies of schade te herstellen of te beperken door middel van herstel of verbetering van het uitgevoerde Werk.
  8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden wegens verlies of schade ontstaan ​​doordat Opdrachtgever Bescheiden of onjuiste of onvolledige Bescheiden aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
  9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden (waaronder Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of nalaten aan de onderdeel is van Opdrachtgever of het gevolg is van onveilige situaties in het bedrijf of de organisatie van Opdrachtgever.
  10. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 9 van dit artikel heeft betrekking op zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

  Artikel 12. BEINDIGING

  1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) met onmiddellijke ingang beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn, door middel van een schriftelijke opzegging aan de andere partij. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd conform de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor ten behoeve van Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden.
  2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt, heeft Opdrachtnemer recht op: vergoeding van door hem ontstane en aannemelijk te maken schade als gevolg van lagere bezettingsgraad; vergoeding van extra kosten die Opdrachtnemer al heeft gemaakt; en kosten voortvloeiende uit een eventuele opzegging van ingeschakelde derden (zoals onder meer eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
  3. Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor de Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet de Overeenkomst te beëindigen. Voorwaarde voor het recht op medewerking, zoals bedoeld in dit lid, is dat de Klant alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle facturen heeft betaald.

  Artikel 13. RECHT VAN OPSCHORTING

  1. Opdrachtnemer is gerechtigd, na zorgvuldige belangenafweging, de nakoming van zijn verplichtingen, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn betaald.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) niet door Opdrachtnemer zijn verwerkt

  Artikel 14. VERVALTERMIJN

  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere aanspraken van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer verband houdende met de uitvoering van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval door verloop van één jaar vanaf het moment dat wanneer de Klant wist of redelijkerwijs had kunnen weten van het bestaan ​​van deze rechten en aanspraken. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de instantie(s) aangewezen voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

  Artikel 15. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN ELEKTRONISCHE DESIGNERING VAN DE
  JAARVERSLAG EN REKENINGEN

  1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar communiceren door middel van elektronische middelen en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals Cloud applicaties). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat het verzenden van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (waaronder via internet verzonden e-mails) en voicemailberichten, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of Documenten met betrekking tot de Opdracht bevatten, wederzijds worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere communicatiemiddelen die door de wederpartij worden gebruikt of aanvaard.
  2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voor één of beiden mocht ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, netwerken, applicaties, elektronische opslag of andere systemen, waaronder – maar niet beperkt tot – verlies of schade als gevolg van niet-levering of vertraging van de levering van elektronische communicatie, weglatingen, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door software/apparatuur die wordt gebruikt voor het verzenden, ontvangen of verwerken van elektronische communicatie, overdracht van virussen en het niet of niet behoorlijk functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Bovenstaande geldt ook voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in zijn contact met derden.
  3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ​​door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarrekening en jaarrekening en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
  4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen in redelijkheid van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten om het ontstaan ​​van voornoemde risico's te voorkomen.
   De gegevensuittreksels van het computersysteem van de afzender zullen: sluitend bewijs van (de inhoud van) de door de afzender verzonden elektronische communicatie totdat het tegendeel is bewezen door de ontvanger.
  5. Het bepaalde in artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.

  Article 16. MISCELLANEOUS PROVISIONS

  1. Indien Opdrachtnemer Werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever verricht, staat Opdrachtgever garant voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijke arbo-normen en overige geldende voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en andere faciliteiten, die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en die voldoen aan alle (wettelijke) eisen die daaraan worden gesteld. deze. Met betrekking tot ter beschikking gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van adequate back-up-, beveiligings- en viruscontroleprocedures. Opdrachtnemer zal virusbeheersingsprocedures toepassen wanneer Opdrachtnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever zal Medewerkers die bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken zijn niet in dienst nemen of benaderen om, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, bij Opdrachtgever in dienst te treden of werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, direct of indirect, al dan niet tijdelijk niet in loondienst, gedurende de looptijd van de Overeenkomst of eventuele verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal opgesteld. Bij verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse tekst is de Nederlandse tekst bindend.
  4. De bepalingen in de Opdracht, die uitdrukkelijk of naar hun aard na het einde of de beëindiging van de Opdracht van kracht moeten blijven, blijven ook na het einde of de beëindiging van kracht, waaronder de artikelen 6, 8, 9, 11, 16 lid 2 en artikel 17.
  Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegdenrechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is
   vastgesteld.
  3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een ​​geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en/of een klacht in te dienen bij Opdrachtnemer persoonlijk, Afdeling Accountancy (tuchtrecht) of de klachtencommissie (klachtrecht).

  Artikel 18. REPARATIECLAUSULE

  1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of ongeldig en/of onafdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan heeft dit geen enkele consequentie voor de geldigheid van alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
  2. Indien op enige bepaling in de Opdracht of enig onderdeel van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige deel van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat bepalingen in het deel waarop geen beroep kan worden gedaan geacht worden te zijn aangepast zodanig dat daarop een beroep kan worden gedaan, waarbij de bedoeling van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling of het oorspronkelijke onderdeel zoveel mogelijk in stand blijft.